Stichting Historisch Zweefvliegarchief (SHZA)

De stichting is op 9 juli 1998 opgericht.

Het doel van de Stichting

De Stichting heeft als doel het verdiepen in en het belichten van de geschiedenis van het zweefvliegen in het algemeen en die van Nederland en zijn voormalige overzeese gebiedsdelen in het bijzonder.

De Stichting tracht haar doel te bereiken door:

 

 • het beheren, rubriceren en catalogiseren van historisch materiaal alsmede het opsporen van archiefmateriaal, een en ander in de meest uitgebreide zin van het woord, direct of indirect betrekking hebbende op het zweefvliegen,
 • het toegankelijk maken van materiaal ten behoeve van degenen die ervan kennis willen nemen,
 • het verzorgen van, casu quo meewerken aan publicaties over de historie van het zweefvliegen,
 • samenwerken met organisaties die zich richten op de historie van het zweefvliegen;
 • het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Hoe komt de Stichting aan gegevens?

Eigenaren van historische luchtvaartcollecties (in het bijzonder van betekenis voor het zweefvliegen), die er belang bij hebben dat hun met zorg opgebouwde collectie bewaard wordt, nodigt de stichting uit met het secretariaat contact op te nemen. Ook diegenen, die weten, dat ergens historisch waardevol materiaal ligt, nodigt zij uit hetzelfde te doen. Diegenen die nu eigenaar zijn van een grote of kleine collectie kunnen hun collectie bewaren, beheren en uitbreiden tot hun overlijden, maar kunnen door middel van een wilsbeschikking te kennen geven dat de collectie geheel of gedeeltelijk na hun verscheiden wordt overgedragen aan de Stichting Historisch Zweefvliegarchief. De Stichting draagt dan zorg voor een goed beheer.

Bestuur

Voorzitter Neelco Osinga
Secretaris Vacant
Penningmeester           Wim Adriaansen
Lid Hans Disma
Lid Steven Yperlaan
Lid  Hans Regeer 

Opslagruimte

Reeds nu zijn belangrijke archieven onder beheer van de Stichting gekomen. Belangrijke toezeggingen zijn gedaan. Zeer binnenkort verhuist het archief naar Lelystad.
Een deel van het archief zal niet toegankelijk zijn voor publiek in verband met het vertrouwelijke karakter van de stukken. De wel toegankelijke delen van het archief zullen niet voor uitleen bestemd zijn, maar kunnen worden ingezien, bestudeerd en zo nodig gekopieerd.

Informatie

Mocht u omtrent de Stichting nog vragen hebben dan kunt u het secretariaat bellen of e-mailen met de voorzitter.

Secretariaat

Stichting Historisch Zweefvliegarchief
Habs Regeer 
Oude Wei 24 
5345 KH Oss 
tel: (0412) 64 87 78

E-mailadressen

Zie de e-mail pagina (via de menubalk boven in het scherm)

 

 

Feiten over de Stichting Historisch Zweefvliegarchief

Al vanaf de oprichting van de Stichting Historisch Zweefvliegarchief zijn van de zijde van bekende luchtvaarthistorici belangrijke suggesties gedaan om te komen tot een overzichtelijk archief. Een van de bestuursleden is professioneel actief in de materie. Een vrijwilliger heeft haar diensten aan de Stichting aangeboden om de bijna onoverzienbare hoeveelheid materiaal te ordenen. De Stichting is in afwachting van ruimte in het Luchtvaart-Themapark Aviodrome bij Lelystad druk bezig de bestaande voorraad te ordenen en te selecteren.
Met het beroemdste zweefvliegarchief in de wereld, het Zweefvliegmuseum op de Wasserkuppe, onderhoudt de Stichting goede contacten, net als met ons nationale luchtvaartmuseum, het Luchtvaart-Themapark Aviodrome. Het archief was opgeslagen in het Aeropark te Hoogeveen, een veelbelovend project, waar de historische luchtvaart weer tot leven zou worden gewekt. Helaas is dit project door faillissement ter ziele gegaan en moest ons archief verhuizen.

De Stichting Historisch Zweefvliegarchief heeft in "De Spandraad" een vaste rubriek: "Uit het Historisch Archief". Elke maal komt hierin een belangwekkend stukje van het archief aan de orde. Vast aan het archiefdeel in "De Spandraad" is een oproep aan de lezers verbonden om meer inlichtingen te verschaffen over het onderwerp. Waardevolle aanvullingen zijn op deze manier toegevoegd aan onze kennis. De aanleiding tot het historische onderwerp is vaak, hoe paradoxaal dat ook klinkt, de actualiteit.
Enkele onderwerpen, die besproken zijn:

 

 • De leden van de Eerste Limburgse Zweefvliegclub voor de ESG, PH-26 in 1934,
 • De NK-ploeg bij de hangaar op Terlet bij de (nog bestaande) historische aanhangwagen met de V 20 i het begin van de jaren 50.
 • De Olympia in aanbouw bij Fokker, 1946,
 • De opening van Terlet in 1950
 • Foto van Ans en Ilbert de Boer met de Olympia en de Ford van het Luchtvaartlab in 1953,
 • T 10 en T 20
 • Kranich PH-189

 

Vele malen heeft de stichting geholpen bij het terughalen van de geschiedenis van bepaalde aspecten van het zweefvliegen. De stichting helpt niet alleen leden van de Vereniging Historische Zweefvliegtuigen, maar ook anderen worden bijgestaan bij het maken van scripties. Enkele leerlingen van middelbare scholen ontvingen de door hen gevraagde gegevens. Ook heeft de stichting materiaal aangedragen ten behoeve van het historisch onderzoek van de Nederlandse vliegtuigfabriek Koolhoven.