K-8B  PH-1237

 

Ka 8B PH 1237 1

Ka 8B PH 1237 2